Registrace podnikatele

Přehled regulace podnikání

Za podnikatele je podle Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) považován každý, kdo živnostenským nebo jiným způsobem samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Oprávnění k podnikání

Ještě před zahájením samotného podnikání je obvykle potřeba získat k plánované činnosti oprávnění a vybrat vhodnou právní formu. Podnikání na území České republiky je regulováno především Živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.), ale výdělečnou činnost je možné vykonávat i podle dalších zákonů (např. autorský, o advokacii, o zdravotnických povoláních apod.). Samostatnou činnost je poté potřeba oznámit některým úřadům.

Živnostenský zákon

Pro výdělečnou činnost fyzické i právnické osoby v oborech popsaných živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.) je třeba získat živnostenské oprávnění.

Základní typy živností jsou

  • volné živnosti - lze získat bez ohledu na znalosti podnikající osoby za splnění podmínky svéprávnosti a bezúhonosti
  • řemeslné živnosti — odborná způsobilost dle § 21 a § 22 živnostenského zákona
  • vázané a koncesované živnosti — odborná způsobilost dle § 24, resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona. Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy.

Postup pro získání živnosti viz např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu - Rádce (nejen pro začínající) podnikatele.

Autorský zákon

Autoři uměleckých děl a výkonní umělci mohou vykonávat činnost podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.). Tato činnost nevyžaduje žádné povolení, pouze ohlášení činnosti na finanční úřad, ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Některé autorské činnosti je možné vykonávat také s živnostenským oprávněním. Srovnání obou možností na webu freelancer.cz.

Zákon o zemědělství

Některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona, většinou je zemědělský podnikatel registrován podle zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.). Další informace o registraci viz např. portál businessinfo.cz.

Působnost advokátů, notářů apod.

Podle zvláštních zákonů je provozována rovněž činnost advokátů, notářů a řady dalších činností. Podle zvláštních zákonů jsou také vykonávány činnosti spojené s činností na burze i různé obchodní aktivity na finančních trzích.

Lékaři, zdravotnický personál

Některé regenerační služby jsou součástí živností vázaných (masáže, estetická úprava kůže aj.), samotná léčba pacientů vyžaduje oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.), § 2, § 11, více viz např. Ius wiki,

Veterináři

Provozování veterinární léčby vyžaduje vydání osvědčení a zapsání do seznamu členů Komory veterinárních lékařů a registraci na Krajské veterinární správě podle veterinárního zákona (č. 166/1999 Sb.)

Ostatní

Další činnosti, na které nelze získat živnostenské oprávnění viz §3 živnostenského zákona, vč. odkazu na další zákony, které tyto činnosti upravují.

Oznámení podnikatelské činnosti na úřadech

Zahájení každé činnosti je třeba oznámit některým úřadům. Datum povolení činnosti (viz výše) nemusí být shodný se začátkem samostatné činnosti v oznámení úřadům.

Finanční úřad (FÚ)

Registrace k dani pro fyzické nebo právnické osoby. Na jejím základě Finanční úřad přidělí tzv. daňové identifikační číslo (DIČ).

OSVČ: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Fyzická osoba (OSVČ) musí nahlásit do osmého dne následujícího měsíce začátek i změny samostatné činnosti na ČSSZ, další informace na stránkách cssz.cz.

OSVČ: Zdravotní pojišťovna

Fyzická osoba (OSVČ) musí nahlásit do 8 dnů začátek i změny samostatné činnosti své zdravotní pojišťovně, další informace od VZP, ZP MVČR, RBP a další.

Jednotný registrační formulář

Pokud získáváte živnostenské oprávnění, živnostenský úřad by měl nabídnout vyplnění tzv. jednotného registračního formuláře - na jednom formuláři je možné oznámit zahájení i změny v podnikatelské činnosti pro živnostenský úřad, finanční úřad, ČSSZ i zdravotní pojišťovnu.

Identifikační číslo osoby (IČO)

Po úspěšné registrací získá každá podnikající fyzická i právnická osoba tzv. Identifikační číslo osoby, které jednoznačně identifikuje podnikající subjekt. Registr všech podnikajících subjektů je veřejně dostupný na stránce ARES ministerstva financí (Administrativní registr ekonomických subjektů).