Zaměstnávání nezletilých

Přehled regulace podnikání

Občanský zákoník č 89/2012 Sb., v § 34 zakazuje zaměstnávání nezletilých osob mladších než 15 let nebo mladistvých, kteří neukončili povinnou školní docházku.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. povoluje dětem do věku 15 let vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní práce po předchozím povolení Úřadu práce a za podmínek uvedených v zákoně a v povolení.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v § 245 zakazuje mladistvým práci přesčas a v noci, vyhláška 288/2003 Sb. zakazuje konkrétní pracoviště a činnosti pro mladistvé (např. zvýšená fyzická zátěž, expozice hluku, chemickým látkám apod.)

Směrnice Rady ze dne 22.6.1994 č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci stanovuje minimální požadavky zajišťující zlepšení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti mladistvých pracovníků. Listina základních práv EU, která je součástí Lisabonské smlouvy, v čl. 32 uvádí: „Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro skončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.“

Další informace o zaměstnávání dětí na epravo.cz