Obecná pravidla výroby a prodeje zboží

Přehled regulace podnikání

Výroba

Všechny výrobky prodávané v ČR a EU musí být bezpečné pro jejich uživatele.

Za bezpečnost výrobku odpovídá výrobce v EU, případně dovozce z třetí země do EU. (102/2001 §5, uvedení výrobku na trh na stránkách www.coi.cz)

„Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016 - příručka má přispět k lepšímu chápání pravidel EU pro výrobky a k jejich jednotnějšímu uplatňování na celém jednotném trhu (nepotravinářské a nezemědělské výrobky, volný trh EU, dovoz z třetích zemí, označení CE, prohlášení o shodě, dozor nad trhem, kontroly... 156 stran)

Obaly

Obal výrobku musí splňovat požadavky Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Podnikatel, který uvede na trh za kalendářní rok více než 300 kg obalů nebo má obrat nad 25 mil. Kč, musí navíc splnit požadavky § 10 až 15 stejného zákona (zpětný odběr, využití odpadu z obalů, zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů). Další informace v průvodci a na stránce Ministerstva životního prostředí.

Prodej

  • Obecná pravidla prodeje Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 (doklad o zakoupení výrobku, označení výrobku, označení výrobce/dovozce, český návod, zákaz diskriminace spotřebitele, nekalé obchodní praktiky, informace o reklamacích atd.)
  • Distributor, případně prodejce, kontroluje a odpovídá za to, že výrobce, případně dovozce, splnili povinnosti pro daný typ výrobku. (102/2001 §5)
  • Výrobek musí být řádně označen, případně doplněn návodem k bezpečnému používání (102/2001 §4)
  • Podnikatel musí umět prokázat původ nabytí zboží nebo surovin pro další výrobu (Živnostenský zákon č. 455/1991, §4, odst. 3, specifická pravidla pro použité zboží, §4, odst. 4 až 7)

Kontrola

Kontrolu plnění povinností provádí Česká obchodní inspekce (ČOI), případně další organizace - např. Technická Inspekce ČR (TIČR) pro vyhrazená technická zařízení (VTZ), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), viz také informace u jednotlivých typů výrobků.

Nebezpečné výrobky

Evropská unie provozuje