Stanovené výrobky

Přehled regulace podnikání

Vybrané typy výrobků dodávaných na trh v Evropské unii vyžadují splnění konkrétních požadavků, tzv. posouzení shody. Výrobce nebo první dovozce do EU musí vydat tzv. prohlášení o shodě, výrobek i jeho dokumentace musí být označeny logem CE a každý prodejce musí kontrolovat, že jím prodávané výrobky splňují požadavky pro uvedení na trh.

Základní pravidla pro stanovené výrobky definuje Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, detailní požadavky jsou popsány v nařízeních vlády a normách. Jejich přehled najdete v odkazech níže nebo na webu unmcz.cz.

Seznam stanovených výrobků

Seřazeno podle abecedy

 • Aerosolové rozprašovače
 • Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
 • Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
 • Elektrická zařízení nízkého napětí
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Emise hluku
 • Hračky
 • Chladicí zařízení
 • Interoperabilita evropského železničního systému
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Lodní výstroj
 • Měřidla
 • Osobní ochranné prostředky
 • Jaderná zařízení (atomový zákon).
 • Přepravitelná tlaková zařízení
 • Pyrotechnické výrobky
 • R&TTE a Rádiová zařízení
 • Rekreační plavidla
 • Spotřebiče plynných paliv
 • Stavební výrobky
 • Strojní zařízení
 • Tlaková zařízení
 • Účinnost nových teplovodních kotlů.
 • Váhy s neautomatickou činností
 • Jiné tzn. vybrané výrobky
 • Výbušniny pro civilní využití
 • Výtahy
 • Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Zařízení pro dopravu osob
 • Zdravotnické prostředky

Další odkazy