Bezpečnost práce mimo pracovní smlouvy

Přehled regulace podnikání

Zákony

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy definuje § 12, zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci např. pro

Pro uvedené osoby platí § 101 odst. 1, 2 a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Další odkazy

Detailnější informace pro OSVČ na sawuh.cz